ida Vidres Barberà té dues línies importants de fabricacció, la línia de CLIMALIT (doble acristallament), la qual és una de les millors línies Lenhard del mercat i la línia de llaminat (vidre de seguretat), actualitzada recentment. A la fàbrica de Barberà del Vallès també realitzem totes les manufactures al vidre plà amb els mitjans informàtics i mecanitzats d’última generació. idb Recentment hem invertit en la última tecnològia a nivell de màquinaria, això ens ha permès adquirir nova màquinaria per a la realització de manufactures. De la meteixa manera també hem incorporat una nova taula de tall en la secció del CLIMALIT. A la fàbrica, un equip de professionals us assessoraran per a poder complir amb les exigències que les empreses constructores i els estudis d’aquitectura demanen

ida

Vidres Barberà tiene dos líneas importantes de fabricacció, la línea de CLIMALIT (doble acristalamiento), la cual es una de las mejores líneas Lenhard del mercado y la línea de laminado (cristal de seguridad), actualizada recientemente.

En la fábrica de Barberà del Vallès también realizamos todas las manufacturas en vidrio plano con los medios informáticos y mecanizados de última generación.

idb

Recientemente hemos invertido en la última tecnología a nivel de maquinaria, esto nos ha permitido adquirir nueva maquinaria para la realización de manufacturas. De la misma manera también hemos incorporado una nueva tabla de corte en la sección del CLIMALIT.

En la fábrica, un equipo de profesionales le asesorarán para poder cumplir con las exigencias que las empresas constructoras y los estudios de arquitectura piden.

idahas two major lines fabricacció, CLIMALIT line (double glazed), which is one of the best lines of the market and Lenhard sweet line (safety glass), updated recently.

A factory Barbera del Valles also carry all manufactures flat glass with computerized and mechanized art.idb
We recently invested in the latest technology in terms of machinery, this has allowed us to purchase new machinery for the realization of manufactures. Meteixa the way we have also added a new cutting table in section CLIMALIT.
In the factory, a professional team will advise you in order to meet the demands of construction companies and Architecture studios demand.

ida

a deux lignes principales fabricacció, ligne CLIMALIT (double vitrage), qui est l’une des meilleures lignes du marché et Lenhard ligne douce (verre de sécurité), mis à jour récemment.

Une usine de Barbera del Valles également effectuer tous les fabricants de verre plat avec l’art informatisée et mécanisée.idb
Nous avons récemment investi dans une technologie de pointe en termes de machines, cela nous a permis d’acheter de nouvelles machines pour la réalisation de produits manufacturés. Meteixa la façon dont nous avons également ajouté une nouvelle table de coupe en CLIMALIT section.
Dans l’usine, une équipe de professionnels saura vous conseiller afin de répondre aux demandes des entreprises de construction et d’architecture studios de la demande.