Caixes

Les caixes són com una taquilla situada al cantell del vidre.